Apply
Apply to become a part of Charge.gg

Allmänna villkor Egenanställd:

1. BAKGRUND & TILLÄMPLIGHET

1.1 Dessa Allmänna Villkor för egenanställd (”Allmänna Villkor”) gäller i samband med anställningsavtalet (”Egenanställningsavtalet”) för den av Charge AB (”Charge”) anställde privatpersonen (”Egenanställd, ”Du” eller ”Dig”) och träder i kraft samtidigt som ditt anställningsavtal alternativt den eventuellt tidigare tidpunkt då du inleder ett uppdrag för Charges räkning samt upphör att gälla i enlighet med vad som anges i övrigt anges om avtalstid i detta avtal.

1.2 Såsom Egenanställd är du en privatperson som frivilligt väljer att visstidsanställa Dig hos Charge varvid Du på eget initiativ väljer att utföra Uppdrag (såsom definieras nedan under avsnitt 2) för uppdragsgivare vilka inom ramen för utförande av Uppdragen utgör Kunder (såsom definieras nedan under avsnitt 2) till Charge. Charge å andra sidan är arbetsgivare för Dig varvid Charge erbjuder sina kunder och tillika dina uppdragsgivare att tillhandahålla tjänster vilka utförs av dig.

1.3 Genom accepterandet av dessa Allmänna Villkor åtar du dig vidare att beakta och följa de villkor som Charge kan komma att överenskomma med Charges kunder avseende dina Uppdrag, inklusive men inte begränsat till Charges Allmänna Villkor KUND och därtill hänvisade avtalsvillkor och eventuella bilagor samt Integritetspolicy KUND (gemensamt ”Övriga Villkor”)

1.4 I samband med undertecknande av Egenanställningsavtalet intygar du att du är har fyllt 18 år eftersom detta är en förutsättning för att agera som Egenanställd hos Charge.

1.5 Oaktat vad som anges i punkt 1.4 ovan kan du ingå Egenanställningsavtal med Charge och således ingå dessa Allmänna Villkor om du fyllt 16 år och Din Vårdnadshavare skriftligen godkänt villkoren i dessa Allmänna Villkor, i Egenanställningsavtalet samt Övriga Villkor och eventuella samtycken till behandling av personuppgifter. Charge ska dock alltid äga rätt att säga upp avtalsvillkor överenskomna med dig för det fall Charge finner det väsentligen olämpligt att fullfölja ett visst uppdrag på grund av att Du är under 18 år.

2. UPPDRAG

2.1 Allmänt & Roller

2.1.1 En förutsättning för att bli anställd och utföra Uppdrag är att Du registrerat dina personliga uppgifter genom att skapa ett konto på Chargeplattformen). För att kontot ska registreras hos Charge krävs att Du där accepterar dessa Allmänna Villkor och Egenanställningsavtalet, läser igenom och förstår innebörden av anställningsformen, samt läst, förstått och inte invänder mot vår integritetspolicy.

2.1.2 Såsom Egenanställd erbjuder och sedermera utför du arbetsprestationer för ett företag eller privatperson (”Uppdrag”). Företaget eller privatpersonen som du utför Uppdraget åt utgör Charges kund (”Kund”) varvid uppdraget utförs under ett avtal mellan Charge och Kunden som består av Charges Allmänna Villkor KUND tillsammans med eventuella arbetsbeskrivningar, Särskilda Uppdragsvillkor (se definition i avsnitt 2.2 nedan) etc. (såsom tillämpligt för det enskilda Uppdraget och gemensamt benämnt ”Uppdragsavtalet”) där din roll är att såsom anställd utföra Uppdraget för Charges räkning åt Kunden. Om inget annat särskilt avtalats uppstår således ingen direkt avtalsrelation mellan Dig och Kunden.

2.1.3 Uppdrag löper från det datum den Egenanställde rapporterat in som startdatum, i de Särskilda Uppdragsvillkoren och löper till det datum som angivits som slutdatum i de Särskilda Uppdragsvillkoren, med beaktande av eventuella avtalsenliga ändringar av Uppdragsavtalet. Det noteras att uppdragsperioden framgår av den faktura som tillställs Kund.

1.1 Uppdragsavtalet

1.1.1 Inför antagande av ett Uppdrag erbjuder du en potentiell Kund att utföra ett Uppdrag via Charge. Du åtar dig att erbjuda utförande av Uppdraget med utgångspunkt i Charges Allmänna Villkor KUND och med så väl dokumenterade specifikationer avseende utförande av Uppdraget som möjligt och rimligen kan förväntas för att inga oklarheter ska uppstå avseende Uppdragets utförande. Du förväntas ha tydligt dokumenterade och av Kunden accepterade specifikationer avseende i vart fall prissättning, omfattning och tidsramar (”Särskilda Uppdragsvillkor”) för Uppdraget innan Uppdraget inleds.

1.1.2 De Särskilda Uppdragsvillkoren måste följa Charges från tid till annan tillämpliga Vägledande Riktlinjer för Särskilda Villkor, vilka för närvarande är under framtagande.

1.2 Antagande av Uppdrag

1.2.1 Charge har rätt, men ingen skyldighet, att åta sig Uppdrag. Charge förbehåller sig således rätten att i varje enskilt fall kunna avböja anställning av sökande till egenanställning utan att behöva ange särskilt skäl. Charge åtar sig aldrig Uppdrag som inte ryms i omfattningen av Charges försäkringar. Charge kan inte åta sig Uppdrag av viss sort som exempelvis kräver vissa certifieringar eller innebär hög skaderisk för den Egenanställde. Innan Uppdrag inom yrkesutövning av sådan karaktär som kräver någon form av tillstånd eller auktorisations- eller legitimations-plikt eller liknande påbörjas ska den Egenanställde på eget initiativ tillhandahålla Charge de underlag som krävs.

1.2.2 Den Egenanställde har rätt att utföra flera Uppdrag parallellt under förutsättning att dessa inte kan anses konkurrerande på så vis att en intressekonflikt mellan olika Kunder samt mellan Charge och olika Kunder kan uppstå.

1.2.3 Vid överenskommelse om ändrat Uppdrag och/eller Uppdragsavtal ska den Egenanställde meddela Charge detta skriftligen.

1.3 Bekräftelse av Uppdrag

1.3.1 Ett Uppdrag (samt dessa allmänna villkor) blir bindande för Charge i samband med Charges skriftliga bekräftelse av Uppdragsavtal, varvid Charges Uppdragsavtal med Kunden och Charges Egenanställningsavtal med dig blir bindande simultant. Detta medför att du såsom egenanställd hos Charge samtidigt binds vid åtagandet att utföra Uppdraget.

1.3.2 Den Egenanställde måste för att begära Charges bekräftelse av Uppdragsavtal ha föranmält Uppdraget genom att tillhandahålla Särskilda Uppdragsvillkor till Charge tillsammans med en skriftlig bekräftelse att Kunden accepterar dessa för Uppdraget aktuella Särskilda Uppdragsvillkor tillsammans med det övriga Uppdragsavtalet.

2. CHARGES ADMINISTRATIVA ÅTAGANDEN

Charge administrativa åtaganden omfattar

(a) fakturering,

(b) löneadministration,

(c) Administration och inbetalning av arbetsgivaravgifter och källskatter till Skatteverket,

(d) Administration och utfärdande av kontrolluppgifter, arbetsgivarintyg och sådana försäkringar som anges i övrigt i detta avtal.

3. ARBETSMILJÖ

3.1 Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter ska iakttas av både Charge och den Egenanställde. Kund ansvarar för arbetsmiljön på sin arbetsplats.

3.2 Det åligger den Egenanställde att ta till sig, av Kund givna, instruktioner och information som behövs för att på ett korrekt och från arbetsmiljösynpunkt säkert sätt utföra Uppdrag.

3.3 Den Egenanställde ska innan Uppdrag utförs ha god kännedom om möjliga risker med ett Uppdrag. Syftet är att den Egenanställde ska kunna utföra Uppdrag utan risk för att skada ska uppkomma.

3.4 Alla former av diskriminering, trakasserier, och/eller kränkande behandling ska anmälas till Charge.

3.5 Den Egenanställde får ej utföra Uppdrag för vilket denne inte har rätt/eller tillräcklig utbildning, vilket kan leda till arbetsskador.

3.6 Den Egenanställde får ej utföra Uppdrag som kräver tillträde till område där det finns påtaglig risk för ohälsa eller olycksfall utan att först ha mottagit tillräckliga instruktioner och relevant skyddsutrustning från Kund. Råder den Egenanställde över arbetsstället ska den Egenanställde kunna kontrollera att arbetsmiljön är bra och att det inte föreligger risker för ohälsa eller olycksfall.

3.7 Fordon ska vara godkänt för att användas i trafik och får ej framföras på ett vis som kan anses osäkert. För Uppdrag som kan kräva någon form av skyddsutrustning ska lämplig skyddsutrustning användas. Vid användning av skyddsutrustning så ska samtlig av denna utrustning vara godkänd för ändamålet, underhållen, besiktigad av ackrediterat företag om detta är ett krav enligt arbetsmiljöregler, hel och användas på korrekt sätt. För arbete som kräver skyddsutrustning måste utrustningen ha erhållits innan Uppdrag påbörjas. Lokaler, maskiner, redskap och andra tekniska anordningar som ska nyttjas av arbetstagaren ska vara väl underhållen.

3.8 Det åligger den Egenanställde att anmäla undermålig eller farlig arbetsmiljö samt bristfällig utrustning och skyddsutrustning till Charge, på [email protected] Det åligger även den Egenanställde att till både Kund och Charge rapportera om det inträffar något tillbud vid arbetsplatsen eller i samband med Uppdrag.

3.9 Charge informerar den Egenanställde innan Uppdrag påbörjas om risker genom en arbetsmiljöinstruktion för den bransch som den Egenanställde är sysselsatt inom. Det åligger den Egenanställde att läsa de dokument som Charge hänvisar till i sin checklista för arbetsmiljö.

3.10 Charge för dokumentation över arbetsmiljön och arbetet med denna och försöker utifrån analyser införa lämpliga åtgärder för att kunna åstadkomma säker arbetsmiljö för den Egenanställde.

3.11 Charge har skyddsombud och en skyddskommitté som den Egenanställde kan vända sig till med underrättelse om undermålig arbetsmiljö.

3.12 Det noteras att Charge endast kan ha ett ansvar för arbetsmiljö om ett giltigt anställningsförhållande föreligger mellan den Egenanställde och Charge.

3.13 Om den Egenanställde är under 18 år måste såväl den Egenanställde som dennes målsman tillse att inget arbete utförs som strider mot arbetsmiljölagar eller arbetsmiljöverkets föreskrifter, detta gäller särskilt avseende arbetstider och arbetsuppgifter.

4. FAKTURERING

Faktura för utfört Uppdrag skickas ut senast 30 dagar efter avslutat uppdrag varför fakturaunderlag som den Egenanställde lämnar in till Charge måste vara Charge tillhanda senast 10 dagar efter avslutat Uppdrag.

5. LÖN

5.1 Priset för Uppdrag utgör beräkningsunderlag för den Egenanställdes lön. Den Egenanställde prissätter själv Uppdrag. Den Egenanställde förbinder sig dock att inte prissätta Uppdrag till belopp understigande 1000 kronor (exklusive moms). Den Egenanställde anger vilket pris tar för Uppdrag i uppdragsbekräftelsen. Eventuell moms tillkommer på priset och på prisändringar.

5.2 Charge gör avdrag för lagstadgade skatter och avgifter samt för administrationskostnader innan lön betalas ut till den Egenanställde.

5.3 Den del av ersättningen som utgörs av semesterersättning framgår av varje lönespecifikation.

6. ANSVAR

6.1 Charges ansvar är begränsat till oaktsamhet avseende administrativa uppgifter gällande den Egenanställde. Charge frånsäger sig, så långt tillämplig lagstiftning medger, allt ansvar för direkt eller indirekt skada av vilket slag det vara må, som uppstår till följd av och/eller har samband med den Egenanställdes utförande av Uppdrag.

6.2 Den Egenanställde åtar sig att utgöra varje Uppdrag professionellt och i enlighet med tillämpliga lagar, förordningar och eventuella föreskrifter. Den Egenanställde ska vidare utföra Uppdrag på ett fackmannamässigt sätt och med den kvalitét som en Kund rimligen kan förvänta sig av den Egenanställde med hänsyn tagen till gjorda överenskommelser och utfästelser, pris och övriga omständigheter.

6.3 Om Kund begär avhjälpande från Charge har Charge rätt att välja att antingen självt utföra avhjälpande på den Egenanställdes bekostnad eller kräva att den Egenanställde utför och bekostar sådant avhjälpande.

6.4 Om den brist som Kunden påtalar omfattas av Charges ansvarsförsäkring har Charge rätt att ensidigt bestämma om avhjälpandet och andra kostnader som kan komma att uppstå i samband därmed, ska bäras av Charges ansvarsförsäkring, i vilket fall eventuell självrisk och ökade försäkringskostnader som Charge kan komma att drabbas av ska ersättas av den Egenanställde.

6.5 Den Egenanställde är skyldig att samverka och bistå Charge och försäkringsbolag vid försäkringsutredningar och liknande.

6.6 Då Kund ansvarar för den Egenanställde såsom för egen personal är det Kunden som är ansvarig för förlust och skada som den Egenanställde kan orsaka Kunden eller tredje man inom ramen för den Egenanställdes utförande av Uppdraget. I andra hand kan förluster och skador täckas av Charges ansvarsförsäkring eller den ansvarsförsäkring som eventuellt tecknats speciellt av den Egenanställde.

6.7 Charge ansvarar inte i något fall för indirekt skada. Indirekt skada kan t.ex. vara utebliven vinst, förlust, eller annan följdskada, inklusive Kundens eventuella ersättningsskyldighet gentemot tredje man eller förlust av information.

6.8 Skulle skadeståndsansvar uppstå för Charge är Charges ansvar begränsat till det högsta av 0,5 prisbasbelopp, eller i Uppdraget fakturerade belopp.

6.9 I den mån skadestånds-, ersättnings- eller annat ansvar skulle uppstå för Charge gentemot tredje man utöver vad parterna kommit överens om enligt dessa villkor, ska den Egenanställde stå ansvaret därför och hålla Charge skadeslöst.

7. SJUKERSÄTTNING

7.1 Charge kan komma att betala sjuklön enligt lag om sjuklön (1991:1047) till den Egenanställde. En förutsättning för att få sjuklön är att den Egenanställde uppfyller Försäkringskassans krav.

7.2 Den första sjukdagen är en karensdag vilken ersättning inte utgår för. Charge är därefter skyldig att kompensera den Egenanställde för sjukdag 2-14 vilka kompenseras med 80% av dagsersättningen.

7.3 För att den Egenanställde ska vara berättigad till sjuklön måste följande uppfyllas;

(a) ett uppdrag ska finnas registrerat och vara godkänt av Charge för de dagar den Egenanställde är sjuk.

(b) den Egenanställde har rätt till sjukersättning från första dagen av anställningstiden men om den avtalade anställningstiden är kortare än en månad inträder rätten till sjuklön endast om den Egenanställde tillträtt anställningen och därefter varit anställd fjorton kalenderdagar i följd. (Dag då den Egenanställde varit frånvarande utan giltigt skäl medräknas inte). Vid beräkning av kvalifikationstiden ska tidigare anställningar hos Charge medräknas, om tiden mellan anställningarna inte överstiger fjorton kalenderdagar.

(c) den Egenanställde ska skicka e-post in till [email protected] första dagen av dennes sjukdom.

(d) läkarintyg krävs från första dagen av den Egenanställdes sjukdom. Intyget ska skickas med e-post till [email protected]

(e) sista dagen för sjukdom ska den Egenanställde skicka ett e-postmeddelande till [email protected] och meddela att denne är frisk.

7.4 Sjuklön utbetalas endast under förutsättning att ett Uppdrag godkänts av Charge.

8. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

8.1 Om inget annat avtalats om immateriella rättigheter mellan den Egenanställde och Charge, mellan Charge och Kund eller mellan Egenanställd och Kund ska vad som anges nedan i detta avsnitt äga tillämpning på all upphovsrätt, mönsterrätt, varumärkesrätt eller övriga eventuella immateriella rättigheter, oavsett form och medium och inkluderande – men inte begränsat till – idéer, know how, data, dokumentation, rapporter, konstruktioner, koncept, mjukvara, processer, metoder, tekniker eller annan information (”IP”) som upptäcks, samlas in eller på annat sätt skapas som ett resultat av eller i samband med utförandet av Uppdraget.

8.2 Den Egenanställde äger samtlig IP som skapas inom ramen för utförandet av Uppdraget och Charges roll som arbetsgivare och rätt att fakturera för den Egenanställdes räkning (inklusive för skapandet av sådan IP) medför inte att Charge gör anspråk på någon ägande- eller nyttjande rätt till sådan IP.

8.3 Den egenanställde äger självständig rätt att förfoga över all IP, inklusive att överenskomma med Kunder gällande villkor för nyttjande och eller övergång av ägande till IP, varvid Charge inom ramen för sitt avtalsförhållande med kund ska respektera sådana villkor mellan Egenanställd och Kund.

9. PERSONUPPGIFTER

9.1 Inom ramen för fullgörandet av sina åtaganden som arbetsgivare samt i övrigt i Charges verksamhet, inklusive men inte begränsat till administration kring och utförandet av Uppdrag behandlar Charge såsom personuppgiftsansvariga personuppgifter om dig. Denna behandling av personuppgifter beskrivs närmare i Charges vid var tid gällande integritetspolicy för Egenanställda vilken återfinns på Chargeplattformen. Genom att ingå Egenanställningsavtalet och dessa Allmänna Villkor bekräftar du att du tagit del av och inte invänder mot Charges behandling av dina personuppgifter såsom den beskrivs i integritetspolicyn.

9.2 Inom ramen för utförandet av Uppdraget för Kunden kan du komma att behandla personuppgifter. Du ansvarar för att sådan behandling av personuppgifter behandlas i enlighet med de instruktioner du fått från Kunden i detta avseende och begär såsom nödvändigt ytterligare instruktioner från Kunden.

9.3 Den Egenanställde och Charge är härvidlag överens om att personuppgifter som den Egenanställde behandlar inom ramen för utförande av Uppdraget inte får komma Charge tillhanda och Charge för i övrigt inte ta del av, begära eller i övrigt påverka sådan behandling av Personuppgifter.

9.4 Mot bakgrund av att Kunden är i full kontroll över personuppgiftsbehandlingen inom ramen för Uppdraget och att Charge vare sig har inblick, kontroll eller i övrigt påverkan på denna behandling av personuppgifter intar rollen som tredje part vilken inte behandlar personuppgifter inom ramen för uppdraget. Följaktligen är Kunden personuppgiftsansvarig för denna behandling och varvid Charge är s.k. tredje part i enlighet med Almegas (Kompetensföretagens) vägledning om personuppgiftsbehandling inom ramen för uthyrningsverksamhet.

9.5 Inom ramen för Egenanställningen men utanför utförandet av Uppdraget kan den Egenanställde komma att behandla personuppgifter (exempelvis vid administration i Chargeplattformen där kontaktuppgifter till fakturamottagare etc. kan förekomma). Charge är personuppgiftsansvarig för denna personuppgiftsbehandling och den Egenanställda åtar sig härvidlag att alltid noggrant följa Charges vid var tid gällande instruktioner för denna Personuppgiftsbehandling.

10. ÖVRIGT

10.1 Den Egenanställde har rätt att debitera Kund för traktamente, logi, reseersättning och utlägg för förbrukningsartiklar som använts för Uppdrag efter överenskommelse med Kund.

10.2 Den Egenanställde är skyldig att föra löpande tidrapportering av sin arbetstid, samt eventuella körjournaler och traktamente. Dokumentationen ska på begäran kunna presenteras och redogöras.

10.3 Den Egenanställde ska hantera reklamationer avseende Uppdrag. Om Kund gör gällande att ett Uppdrag på något vis är bristfälligt utfört är det den Egenanställdes skyldighet att utan dröjsmål åtgärda påvisade brister. Det åligger den Egenanställde att genast rapportera eventuella reklamationer till Charge.

10.4 Den Egenanställde har aldrig rätt att använda Charges företagsuppgifter vid inköp av varor och/eller tjänster om inte skriftligt medgivande finns i respektive fall, ej heller rätt att använda Charges företagsuppgifter vid offertlämnande eller ingå avtal i Charges namn och/eller för Charges räkning eller i övrigt vidta någon juridiskt bindande åtgärd utöver vad Charges system tillåter enligt Chargeplattformen.

10.5 Utrustning och material som den Egenanställde eventuellt fått del av från Kund för utförande av Uppdrag ska senast i samband med Uppdragets upphörande, eller det tidigare datum som Kund anger, ha lämnats åter.

10.6 Den Egenanställde försäkrar att denne inte har näringsförbud, är fullt frisk och arbetsför samt att de uppgifter som lämnats om denne som person samt Uppdrag är korrekta.

10.7 Charge förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor från tid till annan genom meddelande på Chargeplattformen.

Privacy policy/Integritetspolicy:

INTEGRITETSPOLICY

Egenanställd?

Du har antingen hittat hit själv eller blivit hänvisat hit för att dina personuppgifter blir behandlade inom ramen för eller i samband med vår verksamhet. Är du eller planerar att bli egenanställd och utföra uppdrag för kunder tillsammans med oss kan du läsa mer här om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Kund?

Är du istället kund till oss eller representerar en kund kan du läsa mer om hur personuppgifter behandlas inom ramen för våra egenanställdas utförande av sina uppdrag längst ner i denna policy.

ALLMÄNT

Med denna integritetspolicy vill Charge AB (”Charge”) redogöra för hur vi behandlar dina personuppgifter och hur vi ser till att den personuppgiftsbehandling vi utför görs på ett ansvarsfullt sätt och i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning, inklusive men inte begränsat till dataskyddsförordningen (GDPR). I denna policy finns också instruktioner om hur du som anställd får behandla personuppgifter om andra.

Vi på Charge värnar om våra anställdas och andra individers integritet och har därför antagit denna policy som ett steg mot att tillhandahålla ett starkt skydd för de personuppgifter som vi behandlar. Vi är angelägna om att skydda och respektera din integritet och eftersträvar en hög säkerhetsnivå vid all behandling av personuppgifter. På grund av detta har Charge vidtagit lämpliga och nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst, användning, förändring och radering.

DEFINITIONER

’Personuppgifter’ är all information som direkt eller indirekt kan hänföras till dig. Exempelvis namn, personnummer, adress, bild, e-post och IP-adress. Även sådan information som inte i sig kan identifiera dig kan vara en personuppgift om den i kombination med andra uppgifter kan kopplas till dig.

‘Personuppgiftsansvarig’ är den organisation som beslutar om ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter, d.v.s. hur och varför en personuppgiftsbehandling sker.

‘Personuppgiftsbehandling’ innebär alla åtgärder som vidtas med dina personuppgifter. Exempelvis insamling, registrering, lagring, ändring, bearbetning, strukturering, förstöring, m.m.

INSAMLING AV PERSONUPPGIFTER

Charge är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som utförs av oss eller för vår räkning. Det innebär att vi beslutar om hur och varför dina personuppgifter behandlas. Om du har frågor om hur dina personuppgifter behandlas kan du kontakta oss via de kontaktuppgifter som anges nedan.

Vi måste samla in personuppgifter för att kunna anställa egenanställda. För att Charge ska få behandla dina personuppgifter måste vi ha stöd i lagen, det vill säga en rättslig grund. För att vår behandling av dina personuppgifter ska vara laglig, krävs det att den är nödvändig för att ingå eller fullgöra avtal med dig, eller för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åligger Charge. Behandling får dock också utföras efter en intresseavvägning, där Charges intresse av att utföra en behandling av uppgifter vägs mot ditt intresse av integritetsskydd, eller efter att du lämnat samtycke till behandlingen. Ett samtycke lämnas separat och du kan alltid återkalla det. Om du inte vill att Charge ska behandla dina personuppgifter alls ska du inte skapa ett konto eller bli egenanställd hos oss.

RÄTTSLIGA GRUNDER FÖR INSAMLING OCH BEHANDLING

Fullgörande av avtal:

I och med att vi är arbetsgivare för våra egenanställda så behöver vi kunna behandla deras personuppgifter för att antingen ingå eller fullfölja det avtalet eller skydda vitala intressen. Ändamålet är bland annat att administrera anställningsförhållandet, vilket kan innefatta utbetalning av lön eller för att kontakta den anställde. Fakturabekräftelser och information som krävs för den anställdes anställning är inget som den anställde kan invända mot. För att uppfylla vår del i avtalet som arbetsgivare kan det i vissa fall krävas att Charge lämnar ut uppgifter om den anställde till vår kund, det vill säga din uppdragsgivare.

När du är anställd av Charge krävs av lag att vi kan informera dig löpande om ämnen som rör din anställning, det kan till exempel avse din arbetsmiljö vilket alltså inte grundar sig på om du lämnat samtycke.

Rättslig förpliktelse:

Charge behandlar personuppgifter med anledning av skyldigheter som uppstår genom lag eller annan författning, myndigheters föreskrifter, beslut, begäran eller riktlinjer. Vi sparar exempelvis personuppgifter och de underlag som krävs i bokföringslagen. Enligt Bokföringslag 1999:1078 måste Charge spara bokföringsmaterial till det sjunde året efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades. Bokföringsmaterial kan bestå av avtal, skriftkorrespondens och fakturor. Behandling av personuppgifter krävs bland annat då vi verkar i egenskap av arbetsgivare och vi exempelvis måste lämna personuppgifter till skatteverket och SCB och andra myndigheter och statliga organisationer.

Fullgörande av avtal/berättigat intresse:

Charge behandlar personuppgifter, bland annat genom att analysera och bearbeta statistik. För den här behandlingen kan vi arbeta med både krypterad och pseudonymiserad data. Syftet med den här behandlingen är att vi ska kunna förbättra vår verksamhet och kunna erbjuda våra anställda och kunder fortsatt bra service, funktioner och tjänster.

Charge använder cookies på våra webbplatser för att kunna erbjuda en bättre användarvänlighet för våra besökare. Vi kan utföra vissa tester på vår hemsida som ger oss statistik på huruvida en viss funktion på vår sida är användarvänlig eller ej. En cookie är en textfil som sparas ned till din enhet så att vår hemsida kan känna igen din enhet. Om du vill veta när din enhet tar emot en cookie, kan du ställa in din webbläsare så att den meddelar dig om det. På så vis har du möjlighet att själv acceptera eller avvisa en cookie. Besöker du endast vår öppna sajt kan vi inte se några personuppgifter i våra cookies utan dessa erbjuder bara statistik och anonym information så som din väg in till vår sajt. Charge kan använda flera olika system från olika företag som Google, Facebook mm.

Charge menar att det föreligger ett berättigat intresse av att upprätthålla säkerheten för våra tjänster och men även att det är något som krävs för att vi ska kunna fullgöra vår del av avtalet. Den här behandlingarna gör vi för att kunna erbjuda dig en så bra hemsida som möjligt, dock har du alltid möjlighet att invända mot denna behandling genom att ställa in din webbläsare på så vis att du blockerar cookies. Tänk dock på att vissa funktionaliteter på vår hemsida kan sluta att fungera om du blockerar alla cookies.

Charge behandlar dina personuppgifter genom att vi hanterar din ärendehistorik för att kunna erbjuda dig kundservice och löpande kunna utbilda våra medarbetare och förbättra vårt arbetssätt för att kunna erbjuda dig bästa möjliga support. När du kontaktar oss kan den kommunikationen bli föremål för analys. Vi anser att för att kunna fullgöra vår del av avtalet så ska vi kunna erbjuda en god kundsupport, vilket är en av de tjänster vi tar betalt för. Vår kundsupport är en av våra främsta kommunikationsmöjligheter med våra anställda. För ej anställda anser vi att det ligger i vårt och ditt berättigade intresse att vi kan erbjuda en god kundsupport men det kan även vara för att kunna ingå avtal med dig.

Charge behandlar personuppgifter genom urval och genomförande av undersökningar i syfte att utveckla och förbättra vår verksamhet och våra tjänster som vi kan erbjuda våra egenanställda men även våra processer och metoder. Den här behandlingen behövs för att vi ska kunna fullgöra avtal med dig och vi ser att det föreligger ett berättigat intresse.

Grundläggande betydelse för den registrerade:

Charge kan behandla personuppgifter såsom närmast anhörig till dig som anställd då vi anser att det kan vara nödvändigt för att skydda intressen som är av grundläggande betydelse för dig som anställd. Det är dock ditt val huruvida du vill tillhandahålla oss med den uppgiften.

Berättigat intresse:

Charge kan vända sig till dig med direkt marknadsföring vilket är ett berättigat intresse då vi ska marknadsföra befintliga eller nya tjänster. Vi marknadsför befintliga och nya tjänster vilket kan vara för att öka din säkerhet i arbetet, möjliggöra fler arbetstillfällen för dig eller underlätta din vardag när du är anställd hos oss. Charge arbetar aktivt för att kunna erbjuda kunder och egenanställda bästa möjliga användarvänlighet och att utveckla nya produkter som kan underlätta vardagen för våra kunder och egenanställda. Charge kan för detta ändamål använda dina personuppgifter som vi har sparade och vissanvändardata. Det berättigade intresset för denna behandling är att optimera våra tjänster och processer för att långsiktigt tillgodose de bästa tjänsterna till våra kunder och egenanställda. Du har alltid möjlighet att skriftligen begära invändning mot att vi ska skicka direkt marknadsföring till dig.

Samtycke:

För att få information som är intressant för just dig så vill vi nyttja dina personuppgifter för något som kallas profilering. För detta krävs ditt samtycke.

Profilering innebär att vi behandlar personuppgifter, genom att samla in, spara, bearbeta och analysera data. Syftet med profilering är att vi ska kunna ta fram erbjudanden som matchar din profil. Du kan utifrån den profil vi skapar få information om tjänster som kan vara intressanta för dig, eller få information om olika möjligheter som på olika sätt kan underlätta för dig i din yrkesroll och i din relation till oss. Du kan även få erbjudanden från oss när du besöker våra samarbetspartners och få personifierade erbjudanden genom användande av Cookies (genom retargeting).

För att kunna lämna samtycke krävs att du är 18 år. Du behöver inte lämna samtycke för att kunna nyttja tjänsten och/eller bli egenanställd. Du lämnar samtycke genom att kryssa i rutan och du intygar då att du är över 18 år.

Du kan alltid återkalla samtycke i efterhand, detta gör du på ditt konto genom att klicka ur bocken som du klickade i boxen när du lämnade samtycke till profilering.

Vilka kategorier av personuppgifter behandlas och hur samlar vi in dessa

De kategorier av personuppgifter som Charge behöver behandla och spara för att kunna ingå anställningsförhållande är:

- namn,

p>

- personnummer,

- inloggningsuppgifter,

- adress,

- kontaktinformation såsom e-postadress och mobilnummer,

- yrkestitel, bransch, samt (yrkestitel krävs för att Charge ska kunna informera om arbetsmiljö samt för att avgöra om Charge kan åta sig uppdrag inom det aktuella området)

- clearing och kontonummer (kontouppgifter krävs för utbetalning av lön)

Om du är sjuk under uppdrag och skickar in sjukintyg så kan detta behandlas men sparas då endast under den tid det behövs och för att Charge ska kunna fullgöra anställningsavtalet.

Om vi inte kan se att du är folkbokförd i Sverige så krävs att vi samlar in en passkopia och arbetstillstånd för att vi ska kunna verifiera att du får arbeta i Sverige.

Frivilligt att skicka in är SINK-skatt och A1

För de som är eller har varit anställda så behandlas även:

- anställningsnummer,

- anställningsdatum, avgångsdatum,

- anställningsform,

- arbetstid,

- lön,

- skatteuppgifter och eventuella andra dokument exempelvis cv, anställningskontrakt, certifieringar eller dylika dokument hänförliga till din anställning.

- Det är valfritt att inkomma med kontaktuppgifter till en närmast anhörig till dig.

Vi samlar in uppgifter på olika sätt, oftast sker detta genom att du skapar ett konto och tillhandahåller oss med information. Dina personuppgifter kan dock även samlas in genom att du kontaktat oss exempelvis genom vår kundsupport eller genom Cookies på vår webbplats (cookies kan du alltid blockera i din egen webbläsare).

Ändamålen för vår behandling av dina personuppgifter.

Ändamålen för vår behandling följer i huvudsak vad som anges om den lagliga grunden ovan. Den behandling vi utför för att fullgöra ett avtal är helt enkelt till ändamålet att uppfylla respektive avtalsförpliktelse och på motsvarande sätt för våra rättsliga förpliktelser som redogörs för ovan.

I de fall vi behandlar personuppgifter med stöd av vårt berättigade intresse redogör vi detta intresse ovan vilket även sammanfaller med ändamålet för denna behandling.

Om du har lämnat eller ska lämna ett samtycke till oss avseende behandling av personuppgifter kommer vi däri beskriva ändamålet för den behandling som där avses.

Förutom ovan angivna syften behandlas dina personuppgifter för det övergripande syftet att administrera, leda och organisera arbetet och för att annars uppfylla de skyldigheter som berör oss som arbetsgivare.

Ändamålet för behandlingen av personuppgifter (såsom det beskrivs härovan) utgör alltid begränsningen för hur mycket och hur länge vi behandlar dina personuppgifter; vi behandlar bara dina personuppgifter i den utsträckning som är nödvändig för dessa ändamål.

TIDSPERIOD

Charge sparar och behandlar vid behov personuppgifter för de som utfört uppdrag som egenanställda i drygt sju år i enlighet med lag och dessa raderas senast innan tio år från det att deras senaste lön betalats ut från oss. De kategorier som sparas är de som behövs för lagstadgade ändamål.

För registrerade som aldrig utfört uppdrag som egenanställda vilkas konto har varit inaktivt i tre år så raderar Charge automatiskt kontot samt samtliga personuppgifter hänförliga till kontot efter tre år gått från registreringstillfället om du inte aktivt väljer att spara ditt konto. Konto anses vara inaktivt om den registrerade kontoinnehavaren aldrig varit anställd av oss och ej loggat in på sitt konto på tre år samt inte öppnat ett e-post från oss på över ett år.

Personuppgifter som inkommit till support raderas efter ett år som huvudregel och som längst i tre år från det att de inkommit om de krävs för ett identifierat syfte, om de inte behövs sparas för identifierade rättsliga grunder under en längre tid än så.

Raderar du själv ditt konto så raderas dina uppgifter skyndsamt, inom en månad från det att du raderade kontot, under förutsättning att uppgifterna inte behövs för legala syften.

Begär du att dina uppgifter ska tas bort så gör vi detta inom en månad från att du inkommit med begäran under förutsättning att vi inte måste spara uppgifterna p.g.a. rättsliga förpliktelser som åligger oss.

Mottagare och leverantörer

Charge använder olika leverantörer för sin verksamhet. Det kan exempelvis röra sig om olika leverantörer av IT-system, samarbetspartners, ärendehanteringssystem, bokföringssystem eller att personuppgifter lämnas till vår bank varpå banken behandlar dessa för löneutbetalning.

Charge lämnar även ut dina personuppgifter till andra mottagare såsom myndigheter om vi enligt lag eller myndighetsbeslut är skyldiga att lämna ut dina personuppgifter.

Våra kunder, tillika din uppdragsgivare, behöver i de flesta fall få tillgång och behandla dina personuppgifter. Oftast samlar kunden själv in nödvändiga personuppgifter direkt från dig men ibland samlas dina personuppgifter in av kunden genom Charge.

Den rättsliga grunden för att vi skickar dina personuppgifter till våra kunder är för att fullfölja eller ingå det anställningsavtal du är eller har för avsikt att bli part i. Charge har avtal med mottagare av personuppgifter.

Charge har olika konton och grupper på sociala medier där vi kommunicerar med de besökare som väljer att kommentera. Det är helt valfritt att kommentera, följa och kommunicera med oss där. Vi nyttjar dessa funktioner i syfte att sprida information, informera om nyheter som vi tänker kan vara intressanta för våra besökare och det är även en del av vår kundsupport.

De personuppgifter som samlas in på dessa sociala medier konton är besökarens användarnamn om denne väljer att lämna en kommentar (användarnamn utgör en personuppgift om det består av besökarens namn) samt om personuppgifter lämnas i själva kommentaren. Vi avråder dock våra besökare från att lämna personuppgifter i kommentarer på dessa forum. Vi hänvisar personliga frågeställningar till vår ordinarie kundsupport.

Plattformarna själva, såsom Twitter och Instagram sparar och behandlar de personuppgifter som lämnas i enlighet med vad som framgår av respektive tjänsts integritetspolicys. Leverantörerna kan vidare samla in personuppgifter om besökarna för eget bruk, genom cookies, och för att veta vad dessa leverantörer samlar in så hänvisar vi till deras integritetspolicys och den information de har på sina sidor om vad de behandlar. För mer information om cookies läs gärna vårt separata avsnitt om cookies där det även framgår att du kan ställa in din webbläsare så att din dator inte tar emot cookies.

ÖVERFÖRING TILL TREDJE LAND

Leverantörer kan vara etablerade både inom EU/EEA och i tredje land. Tredje land är generellt inte bundna av GDPR. Om Charge överför dina personuppgifter till ett tredje land kontrollerar vi att det antingen finns en adekvat skyddsnivå i det landet eller att det finns särskilda garantier för att uppgifterna och dina rättigheter skyddas. Tillräckliga garantier kan vara att överföringen regleras av särskilda avtalsklausuler som skyddar dina rättigheter eller genombindande företagsinterna regler. Avtalsklausulerna som nämns har ett innehåll som syftar till att leverantören ska leva upp till den standard som GDPR kräver och säkerställa att den registrerades integritet ska skyddas.

De länder som EU-kommissionen beslutat har en adekvat skyddsnivå, hittar du på: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfersoutside-eu/adequacy-protection-personal-data-noneu-countries_en

De standardavtalsklausuler som EU-kommissionen godkänt och som vi använder, hittar du på: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX-:32010D0087&from=EN

ÖKA SKYDDET FÖR DINA PERSONUPPGIFTER

Charge vidtar i sin behandling så kallade lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att öka skyddet för dina personuppgifter. Exempel på åtgärder kan vara:

- kryptering,

- policys,

- rutiner,

- interna personuppgiftsregister,

- konsekvensbedömningar,

- uppgiftsminimering,

- begränsning av tillgång till personuppgifter inom bolaget.

Vi värdesätter tillgången till dina personuppgifter och låter ej obehöriga få tillgång till dessa. (Charge har sekretessförbindelser med konsulter som arbetar för bolaget).

DINA RÄTTIGHETER OCH HUR DU UTNYTTJAR DESSA

Du har som registrerad hos oss enligt lag, rättigheter som du kan utnyttja. Du kan i de flesta fall nyttja dina rättigheter kostnadsfritt. Vi kommer att besvara en begäran från dig utan onödigt dröjsmål, oftast sker detta inom en månad.

Dina rättigheter innebär att du kan,

- få ut en verifikation på om vi behandlar dina personuppgifter (och om så är fallet behandlas dina personuppgifter i enlighet med vad som nämns på vår hemsida),

- få ut en kopia av de uppgifter som vi behandlar (genom ett registerutdrag),

- invända mot behandling eller begära så kallad dataportabilitet,

- begära återkallelse av ett lämnat samtycke,

- begränsa behandling av dina personuppgifter,

- få dina personuppgifter korrigerade,

- få dina personuppgifter raderade, eller

- begära återkallelse av samtycke (detta påverkar inte lagligheten av behandling på grundval av samtycket innan detta återkallades).

Vill du utnyttja någon av dina rättigheter kontaktar du enklast vår support. För att återkalla samtycke avseende profilering så kontaktar du även där vår support.

Skulle syftena med behandling utökas så informerar Charge dig innan ytterligare behandling utförs. Du har alltid rätt att inge klagomål till tillsynsmyndighet om du tycker vår behandling av dina personuppgifter är felaktig.

BEGRÄNSNING AV DEN REGISTRERADES RÄTTIGHETER

Om du utfört uppdrag som egenanställd begränsas samtliga av dina rättigheter till att endast kunna utföras i den omfattning det inte inskränker Charges möjlighet att fullfölja sina rättsliga förpliktelser, eller till att endast utföras då uppgifterna inte behövs för andra legala syften. (Detta innebär att om du återkallat ditt samtycke eller begärt åtgärd som exempelvis radering måste Charge ändå spara och behandla de personuppgifter som anses nödvändiga så länge som tillämplig lag eller legal grund så kräver. Om inte alla registrerade uppgifter anses nödvändiga kan Charge dock utföra önskad åtgärd för de personuppgifter som inte behövs).

KORRIGERING AV PERSONUPPGIFTER

Om du byter namn, adress eller kontaktinformation, eller uppmärksammar felaktiga uppgifter, åligger det dig som anställd att ändra dina uppgifter på ditt konto så dessa är uppdaterade och korrekta. Charge vill alltid ha korrekta uppgifter om dig och kommer att göra vad vi kan för att dina uppgifter ska vara uppdaterade. Blir dina personuppgifter föremål för rättelse eller radering så underrättar Charge mottagarna av dina personuppgifter, under förutsättning att Charge finner det möjligt och inte oskäligt betungande.

MINDERÅRIG

För minderåriga har vi en särskild integritetspolicy som är särskilt anpassad till minderåriga och som beskriver den behandling vi gör av deras personuppgifter.